Wednesday, October 22, 2008

หน่วยการเรียน หน่วย เรื่อง ฝน วันที่ 30 มิถุนายน - 4 กรกฏาคม 2551


ภาพที่ 1 ภาพสื่อการสอน เรื่องฝน สอนเรื่องการเกิดฝน ซึ่งฝนเกิดจากน้ำ ระเหยเป็นไอ กลายเป็นเมฆใหญ่ อยู่ในท้องฟ้า เมื่อเจอความร้อน ตกย้อนลงมา ชาวไร่ ชาวนา ได้น้ำฉ่ำเย็น

แผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง ฝน

วันที่ 1 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์

1. เด็กตั้งใจฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
2. เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
3. เด็กมีความคิดและจินตนาการในการเคลื่อนไหวได้
4. เด็ก
ปฏิบัติตนเป็นผู้นำ ผู้ตามในการเคลื่อนไหวได้

เนื้อหา
1. การฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
2. การเป็นผู้นำ ผู้ตาม

กิจกรรม
1. เด็กปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยให้เคลื่อนไหวประกอบเพลง หากว่าเรากำลังสบายจงตบมือพลัน ยักไหล่ ยักเอว หมันแขน กระโดดไปข้างหน้า วิ่งอยู่กับที่
2. แบ่งกลุ่มเด็ก กลุ่มละ 6 คน
3. ให้เด็กแต่ละกลุ่มส่งอาสมัครออกมาเป็นผู้นำในการเคลื่อนไหว
4. เมื่อให้สัญญาณหยุดให้เปลี่ยนเด็กออกมาเป็นผู้นำ
5. เด็กผลัดเปลี่ยนกันออกมาเป็นผู้นำจนครบทุกคน
6. เด็กหลุดพักผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

สื่อการเรียน
แทมโบรีน

ประเมินผล
1. สังเกตการตั้งใจฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
2. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
3. สังเกตการมีความคิดและจินตนาการในการเคลื่อนไหวได้
4. สังเกตการปฏิบัติตนเป็นผู้นำ ผู้ตามในการเคลื่อนไหวได้


วันที่ 1 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์

1. เด็กฟังและตอบคำถามครูได้
2. เด็กสนทนาร่วมกับครูและเพื่อนได้
3. เด็กสามารถบอกสภาพอากาศในฤดูฝนได้

เนื้อหา
การบอกสภาพอากาศในฤดูฝน คือ เย็น ชื้น ท้องฟ้ามืดครึ้ม

กิจกรรม
ขั้นนำ

1. ครูและเด็กท่องคำคล้อง ฝน โดยครูอ่านให้เด็กฟัง และเด็กอ่านตามจนคล่อง
2. ครูสนทนาซักถามในเนื้อหาของคำคล้องจอง

ขั้นสอน
1. ครูนำภาพสภาพอากาศมาสนทนากับเด็ก
“เด็กๆ เห็นอะไรในภาพนี้บ้าง”
“สภาพอากาศแบบไหนที่ทำให้ฝนตก”
“สภาพอากาศหลังจากฝนตกจะเป็นอย่างไร”
“ก่อนที่ฝนจะตกหรือฝนกำลังตกจะมีเสียงอะไร”
2. ครูให้เด็กออกมาพูดถึงสภาพอากาศในฤดูฝน

ขั้นสรุป
เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงสภาพอากาศในฤดูฝน

สื่อการเรียน
ภาพสภาพอากาศเกี่ยวกับฝน

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและตอบคำถามครู
2. สังเกตการสนทนาร่วมกับครูและเพื่อน
3. สังเกตการบอกสภาพอากาศในฤดูฝน


วันที่ 1 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำได้
2. เด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กปฏิบัติตามความสนใจได้
4. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้
5. เด็กช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่

เนื้อหา
1. ปั้นแป้งโด
2. วาดภาพสีเทียน
3. ขยำกระดาษ
4. ฉีก ปะ ติด
5. การเป่าสี

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตวิธีการทำกิจกรรมใหม่ คือ การเป่าสี
2. ครูและเด็กร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการทำกิจกรรม
3. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่เลือก
5. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง

สื่อการเรียน
1. แป้งโด 2. แผ่นรองแป้งโด 3. กระดาษ A4 4. สีเทียน 5. กาว,ที่ทากาว
6. ผ้าเช็ดมือ 7. ผ้ากันเปื้อน 8. หลอด

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ
2. สังเกตการเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการปฏิบัติตามความสนใจ
4. สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่

กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

เนื้อหา
1. มุมบล็อก 2. มุมดนตรี 3. มุมหนังสือ 4. มุมวิทยาศาสตร์ 5. มุมตุ๊กตา

กิจกรรม
1. ครูแนะนำมุมพร้อมทั้งอธิบายวิธีการใช้สื่ออุปกรณ์
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการเล่น
3. เด็กเลือกและทำกิจกรรมในมุมเสรีที่เลือก
4. ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
5. เด็กๆ ช่วยกันเก็บอุปกรณ์เข้าที่

สื่อการเรียน
อุปกรณ์ต่างๆ ในมุมเสรี

ประเมินผล
1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่


วันที่ 1 กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เด็กบอกข้อตกลงในการเล่นกลางแจ้ง
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเกมกลางแจ้ง
3. เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. เด็กตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง

เนื้อหา
เกม เดินต่อเท้าตามเส้น โดยให้เด็กเดินต่อเท้าตามเส้นไปและกลับแข่งขันกัน

กิจกรรม
1. เด็กเตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่น เกม เดินต่อเท้าตามเส้น
2. เด็กแบ่งกลุ่มกันเล่นเกม เดินต่อเท้าตามเส้น
3. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการเล่นเกมเดินต่อเท้าตามเส้น
4. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่น เกม เดินต่อเท้าตามเส้น
5. เด็กเล่นเกมเดินต่อเท้าตามเส้น
6. เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังจากเล่นเกม เดินต่อเท้าตามเส้น

สื่อการเรียน
นกหวีด

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกข้อตกลงในการเล่นกลางแจ้ง
2. สังเกตการ ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเกมกลางแจ้ง
3. สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. สังเกตการตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง


วันที่ 1 กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์

1. เด็กตั้งใจฟังคำแนะนำในการเล่นเกมได้
2. เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4. เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5. เด็กสังเกตภาพที่อยู่ถัดไปจากภาพที่กำหนดให้ได้
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เกม อนุกรม

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตการเล่นเกม อนุกรม
2. แบ่งกลุ่มเด็กตามความสนใจ
3. เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกม อนุกรม และเกมที่เคยเล่นแล้ว
4. เด็กตรวจสอบความถูกต้องและผลัดเปลี่ยนกันเล่นเกม
5. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. เกม อนุกรม
2. เกมที่เคยเล่นแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการตั้งใจฟังคำแนะนำในการเล่นเกม
2. สังเกตการเล่นร่วมกับผู้อื่น
3. สังเกตการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4. สังเกตการรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5. สังเกตการสังเกตภาพที่อยู่ถัดไปจากภาพที่กำหนดให้
6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
แผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง ฝน วันที่ 2

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์

1. เด็กตั้งใจฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
2. เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
3. เด็กมีความคิดและจินตนาการในการเคลื่อนไหวได้
4. เด็กสังเกตและจับคู่ภาพที่เหมือนกันได้

เนื้อหา
1. การเคลื่อนไหวประกอบ สภาพอากาศฝน

กิจกรรม
1. เด็กปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยให้เคลื่อนไหวประกอบเพลง หากว่าเรากำลังสบายจงตบมือพลัน หมุนเข่า ยักไหล่ กระทืบเท้า คลาน นอน กระโดดไปซ้าย-ขวา
2. ครูนำภาพเกี่ยวกับสภาพอากาศ แจกให้เด็กคนละ 1 ภาพ จากนั้นให้เด็กเคลื่อนไหวประกอบภาพไปรอบๆ ห้อง ครูสั่งให้จับกลุ่มภาพที่เหมือนกัน เด็กปฏิบัติกิจกรรมนี้ซ้ำ 2-3 ครั้ง
3. เด็กหยุดพักผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

สื่อการเรียน
1. แทมโบรีน 2. ภาพฟ้าผ่า 3. ภาพฝนตก 4. ภาพคนกางร่ม

ประเมินผล
1. สังเกตการตั้งใจฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
2. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย
3. สังเกตการมีความคิดและจินตนาการในการเคลื่อนไหว
4. สังเกตการสังเกตและจับคู่ภาพที่เหมือนกัน

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์

1. เด็กฟังและตอบคำถามครูได้
2. เด็กสนทนาร่วมกับครูและเพื่อนได้
3. เด็กสามารถบอกสาเหตุของการเกิดฝนได้

เนื้อหา
การบอกถึงการสาเหตุของการเกิดฝน

กิจกรรม
ขั้นนำ
1. ครูและเด็กท่องคำคล้อง ฝน โดยครูอ่านให้เด็กฟัง และเด็กอ่านตามจนคล่อง
2. เด็กและครูร่วมกันทำท่าทางประกอบคำคล้องจอง

ขั้นสอน
1. ครูเล่านิทานประกอบภาพการเกิดฝน
2. ครูสนทนากับเด็กถึงเนื้อเรื่องในนิทาน
“ใครทราบบ้างว่าฝนเกิดมาจากไหน”

ขั้นสรุป
เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงการเกิดฝน

สื่อการเรียน
บอร์ดภาพการเกิดฝน

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและตอบคำถามครู
2. สังเกตการสนทนาร่วมกับครูและเพื่อน
3. สังเกตการบอกสาเหตุการเกิดฝน
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำได้
2. เด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กปฏิบัติตามความสนใจได้
4. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้
5. เด็กช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่

เนื้อหา
1. ปั้นแป้งโด 2. วาดภาพสีเทียน 3. ฉีก ปะ ติด 4. การพับสี 5. ร้อยลูกปัด

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตวิธีการทำกิจกรรมใหม่ คือ การพับสี
2. ครูและเด็กร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการทำกิจกรรม
3. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่เลือก
5. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง

สื่อการเรียน
1. แป้งโด 2. แผ่นรองแป้งโด 3. กระดาษ A4 4. สีเทียน 5. กาว,ที่ทากาว
6. ผ้าเช็ดมือ 7. ผ้ากันเปื้อน 8. ลูกปัด 9. สีน้ำ

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ
2. สังเกตการเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการปฏิบัติตามความสนใจ
4. สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่

กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

เนื้อหา
1. มุมบล็อก 2. มุมดนตรี 3. มุมหนังสือ 4. มุมวิทยาศาสตร์ 5. มุมตุ๊กตา

กิจกรรม
1. ครูแนะนำมุมพร้อมทั้งอธิบายวิธีการใช้สื่ออุปกรณ์
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการเล่น
3. เด็กเลือกและทำกิจกรรมในมุมเสรีที่เลือก
4. ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
5. เด็กๆ ช่วยกันเก็บอุปกรณ์เข้าที่

สื่อการเรียน
อุปกรณ์ต่างๆ ในมุมเสรี

ประเมินผล
1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เด็กบอกข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนามได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเกมกลางแจ้ง
3. เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. เด็กตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง

เนื้อหา
การเล่นเครื่องเล่นสนาม

กิจกรรม
1. เด็กเตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่น เครื่องเล่นสนาม
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการเล่น เครื่องเล่นสนาม
3. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม
4. เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังจากเล่น

สื่อการเรียน
เครื่องเล่นสนาม

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
2. สังเกตการ ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
3. สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. สังเกตการตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง


กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1. เด็กตั้งใจฟังคำแนะนำในการเล่นเกมได้
2. เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4. เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5. เด็กจับคู่ภาพกับเงาที่เหมือนกันได้
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เกม ตารางสัมพันธ์ภาพกับสี

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตการเล่นเกม ตารางสัมพันธ์ภาพกับสี
2. แบ่งกลุ่มเด็กตามความสนใจ
3. เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกม ตารางสัมพันธ์ภาพกับสี และเกมที่เคยเล่นแล้ว
4. เด็กตรวจสอบความถูกต้องและผลัดเปลี่ยนกันเล่นเกม
5. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. เกม ตารางสัมพันธ์ภาพกับสี
2. เกมที่เคยเล่นแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการตั้งใจฟังคำแนะนำในการเล่นเกม
2. สังเกตการเล่นร่วมกับผู้อื่น
3. สังเกตการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4. สังเกตการรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5. สังเกตการจับคู่ภาพกับเงา
6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่

แผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง ฝน วันที่ 3

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1. เด็กตั้งใจฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
2. เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
3. เด็กมีความคิดและจินตนาการในการเคลื่อนไหวได้
4. เด็กสามารถเลียนแบบการขับรถ การพายเรือ และขับเครื่องบินได้

เนื้อหา
1. การเคลื่อนไหว เลียนแบบการขับรถ การพายเรือ และขับเครื่องบิน
2. จังหวะ ช้า, เร็ว

กิจกรรม
1. เด็กปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยให้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระไปรอบๆ ห้องตามจังหวะ โดยไม่ชนเพื่อน เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดการเคลื่อนไหวทันที
2. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายสมมติตนเองเป็นคนขับรถ คนพายเรือ และคนขับเครื่องบิน โดยให้เคลื่อนไหวไปรอบๆห้องตามจังหวะการเคาะของครู เมื่อครูสั่งให้เด็กเข้าจอดเทียบท่า โดยสมมติมุมหนังสือเป็นที่จอดของคนขับรถ มุมตุ๊กตาเป็นที่เข้าจอดของคนพายเรือ และมุมบล็อกเป็นที่เข้าจอดของ คนขับเครื่องบิน เด็กเคลื่อนไหวแบบนี้ 2- 3 ครั้ง
3. เด็กหยุดพักผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

สื่อการเรียน
1. แทมโบรีน

ประเมินผล
1. สังเกตการตั้งใจฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
2. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย
3. สังเกตการมีความคิดและจินตนาการในการเคลื่อนไหว
4. สังเกตการเลียนแบบการขับรถ การพายเรือ และขับเครื่องบิน

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและสนทนาโต้ตอบกับครูและเพื่อนได้
2. เด็กฟังและตอบคำถามของครูได้
3. เด็กสามารถบอกอุปกรณ์ในขณะฝนตกได้

เนื้อหา
การบอกอุปกรณ์ขณะฝนตก เช่น เสื้อกันฝน ร่ม รองเท้าบูช

กิจกรรม
ขั้นนำ
1. ครูและเด็กท่องคำคล้อง ฝน โดยครูอ่านให้เด็กฟัง และเด็กอ่านตามจนคล่อง
2. เด็กและครูร่วมกันทำท่าทางประกอบคำคล้องจอง

ขั้นสอน
1. ครูสนทนากับเด็กถึงเครื่องใช้ในฤดูฝน
“อุปกรณ์ที่ใช้ในฤดูฝนมีอะไรบ้าง”
“มีวิธีการใช้อย่างไร”
2. ครูให้เด็กออกมาใส่เสื้อกันฝนและกางร่มให้เพื่อนและครูดู

ขั้นสรุป
เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงกิจกรรมที่ทำ

สื่อการเรียน
1. ร่ม 2. เสื้อกันฝน 3. ภาพรองเท้าบูช 4. ภาพร่ม 5. ภาพเสื้อกันฝน

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและสนทนาโต้ตอบกับครูและเพื่อน
2. สังเกตการสนทนาร่วมกับครูและเพื่อน
3. สังเกตการบอกอุปกรณ์ในขณะฝนตก

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำได้
2. เด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กปฏิบัติตามความสนใจได้
4. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้
5. เด็กช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่

เนื้อหา
1. ปั้นแป้งโด 2. วาดภาพบนกระดาษทราย 3. โรยเกลือสี 4. การเป่าสี 5. ร้อยลูกปัด

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตวิธีการทำกิจกรรมใหม่ คือ โรยเกลือสี
2. ครูและเด็กร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการทำกิจกรรม
3. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่เลือก
5. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง

สื่อการเรียน
1. แป้งโด 2. แผ่นรองแป้งโด 3. กระดาษ A4 4. สีเทียน 5. กาว,ที่ทากาว
6. ผ้าเช็ดมือ 7. ผ้ากันเปื้อน 8. ลูกปัด 9. สีน้ำ 10. เกลือสี 11. กระดาษทราย

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ
2. สังเกตการเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการปฏิบัติตามความสนใจ
4. สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่

กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

เนื้อหา
1. มุมบล็อก 2. มุมดนตรี 3. มุมหนังสือ 4. มุมวิทยาศาสตร์ 5. มุมตุ๊กตา

กิจกรรม
1. ครูแนะนำมุมพร้อมทั้งอธิบายวิธีการใช้สื่ออุปกรณ์
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการเล่น
3. เด็กเลือกและทำกิจกรรมในมุมเสรีที่เลือก
4. ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
5. เด็กๆ ช่วยกันเก็บอุปกรณ์เข้าที่

สื่อการเรียน
อุปกรณ์ต่างๆ ในมุมเสรี

ประเมินผล
1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เด็กบอกข้อตกลงในการเล่นเกมได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเกม
3. เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. เด็กตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง

เนื้อหา
เกม ฝนตก ฝนไม่ตก โดยครูเป็นคนออกคำสั่ง เมื่อครูบอกว่า ฝนตกให้เด็กวิ่งเข้าหาครู และเมื่อบอกว่าฝนไม่ตก ให้เด็กวิ่งหนีจากครู เมื่อบอกว่าน้ำท่วมให้ นั่งลงอยู่กับที่

กิจกรรม
1. เด็กเตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่น เกม ฝนตก ฝนไม่ตก
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการเล่น เกม ฝนตก ฝนไม่ตก
3. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่นเกม เกม ฝนตก ฝนไม่ตก
4. เด็กเล่นเกม ฝนตก ฝนไม่ตก
5. เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังจากเล่น

สื่อการเรียน
-

ประเมินผล
1. สังเกตการข้อตกลงในการเล่นเกม
2. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเกม
3. สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. สังเกตการตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง


กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1. เด็กตั้งใจฟังคำแนะนำในการเล่นเกมได้
2. เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4. เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5. เด็กจับคู่ภาพที่เหมือนกันแบบเขาวงกตได้
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เกม จับคู่ภาพแบบเขาวงกต

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตการเล่นเกม จับคู่ภาพแบบเขาวงกต
2. แบ่งกลุ่มเด็กตามความสนใจ
3. เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกม จับคู่ภาพแบบเขาวงกต และเกมที่เคยเล่นแล้ว
4. เด็กตรวจสอบความถูกต้องและผลัดเปลี่ยนกันเล่นเกม
5. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. เกม จับคู่ภาพแบบเขาวงกต
2. เกมที่เคยเล่นแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการตั้งใจฟังคำแนะนำในการเล่นเกม
2. สังเกตการเล่นร่วมกับผู้อื่น
3. สังเกตการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4. สังเกตการรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5. สังเกตการจับคู่ภาพที่เหมือนกันแบบเขาวงกต
6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่

แผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง ฝน วันที่ 4

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1. เด็กตั้งใจฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
2. เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
3. เด็กสังเกตและจับคู่ภาพที่เหมือนกันได้

เนื้อหา
1. การเคลื่อนไหวประกอบ ภาพอุปกรณ์เกี่ยวกับฝน

กิจกรรม
1. เด็กปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยให้เคลื่อนไหวประกอบเพลง หากว่าเรากำลังสบายจงตบมือพลัน ผงกหัว ยักไหล่ วิ่งอยู่กับที่ กระโดดไปซ้าย-ขวา
2. เด็กเคลื่อนไหวประกอบภาพอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับฝน จากนั้นครูสั่งให้เด็กจัดกลุ่มภาพที่เหมือนกัน เด็กปฏิบัติกิจกรรมนี้ซ้ำ 2-3 ครั้ง
3. เด็กหยุดพักผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

สื่อการเรียน
1. แทมโบรีน 2. ภาพอุปกรณ์เกี่ยวกับฝน

ประเมินผล
1. สังเกตการตั้งใจฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
2. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย
3. สังเกตการสังเกตและจับคู่ภาพที่เหมือนกัน


กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและตอบคำถามครูได้
2. เด็กสนทนาร่วมกับครูและเพื่อนได้
3. เด็กสามารถบอกประโยชน์และโทษของฝนได้

เนื้อหา
การบอกประโยชน์และโทษของฝน คือ ประโยชน์ของน้ำสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนโทษเมื่อฝนตกหนักก็จำทำให้น้ำท่วม

กิจกรรม
ขั้นนำ
1. ครูและเด็กร้องเพลง หลบฝน พร้อมทั้งทำท่าทางประกอบเพลง

ขั้นสอน
1. ครูสนทนากับเด็กถึงประโยชน์ของน้ำและโทษของน้ำ
“ประโยชน์ของน้ำมีอะไรบ้าง”
“โทษของน้ำมีอะไรบ้าง”
2. ครูนำภาพน้ำท่วมมาสนทนากับเด็ก

ขั้นสรุป
เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงประโยชน์ของน้ำและโทษของน้ำ

สื่อการเรียน
ภาพน้ำท่วม

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและตอบคำถามครู
2. สังเกตการสนทนาร่วมกับครูและเพื่อน
3. สังเกตการบอกประโยชน์และโทษของฝน

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำได้
2. เด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กปฏิบัติตามความสนใจได้
4. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้
5. เด็กช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่

เนื้อหา
1. ปั้นแป้งโด 2. วาดภาพสีเทียน 3. ปะ ติด หลอด 4. กลิ้งสี 5. ร้อยลูกปัด

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตวิธีการทำกิจกรรมใหม่ คือ การกลิ้งสี
2. ครูและเด็กร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการทำกิจกรรม
3. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่เลือก
5. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. แป้งโด 2. แผ่นรองแป้งโด 3. กระดาษ A4 4. สีเทียน 5. กาว,ที่ทากาว
6. ผ้าเช็ดมือ 7. ผ้ากันเปื้อน 8. ลูกปัด 9. สีน้ำ

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ
2. สังเกตการเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการปฏิบัติตามความสนใจ
4. สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่

กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

เนื้อหา
1. มุมบล็อก 2. มุมดนตรี 3. มุมหนังสือ 4. มุมวิทยาศาสตร์ 5. มุมตุ๊กตา

กิจกรรม
1. ครูแนะนำมุมพร้อมทั้งอธิบายวิธีการใช้สื่ออุปกรณ์
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการเล่น
3. เด็กเลือกและทำกิจกรรมในมุมเสรีที่เลือก
4. ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
5. เด็กๆ ช่วยกันเก็บอุปกรณ์เข้าที่

สื่อการเรียน
อุปกรณ์ต่างๆ ในมุมเสรี

ประเมินผล
1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เด็กบอกข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนามได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเกมกลางแจ้ง
3. เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. เด็กตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง

เนื้อหา
การเล่นเครื่องเล่นสนาม

กิจกรรม
1. เด็กเตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่น เครื่องเล่นสนาม
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการเล่น เครื่องเล่นสนาม
3. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม
4. เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังจากเล่น

สื่อการเรียน
เครื่องเล่นสนาม

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
2. สังเกตการ ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
3. สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. สังเกตการตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง

กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1. เด็กตั้งใจฟังคำแนะนำในการเล่นเกมได้
2. เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4. เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5. เด็กสามารถแยกรูปทรงที่ต่างกันได้
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เกม กล่องหยอดรูปทรง

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตการเล่นเกม กล่องหยอดรูปทรง
2. แบ่งกลุ่มเด็กตามความสนใจ
3. เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกม กล่องหยอดรูปทรง และเกมที่เคยเล่นแล้ว
4. เด็กตรวจสอบความถูกต้องและผลัดเปลี่ยนกันเล่นเกม
5. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. เกม กล่องหยอดรูปทรง
2. เกมที่เคยเล่นแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการตั้งใจฟังคำแนะนำในการเล่นเกม
2. สังเกตการเล่นร่วมกับผู้อื่น
3. สังเกตการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4. สังเกตการรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5. สังเกตการแยกรูปทรงที่ต่างกัน
6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่

แผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง ฝน วันที่ 5

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1. เด็กตั้งใจฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
2. เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
3. เด็กมีความคิดและจินตนาการในการเคลื่อนไหว

เนื้อหา
1. การเคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางสัตว์และเสียงร้องของสัตว์

กิจกรรม
1. เด็กปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยให้เคลื่อนไหวประกอบเพลง หากว่าเรากำลังสบายจงตบมือพลัน กระโดดไปซ้าย-ขวา ลุก นั่ง นอน คลาน
2. เด็กเคลื่อนไหวเลียนแบบท่าทางสัตว์และเสียงร้องของสัตว์ประกอบเพลง เสียงสัตว์ร้อง
3. เด็กหยุดพักผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

สื่อการเรียน
1. แทมโบรีน 2. ภาพอุปกรณ์เกี่ยวกับฝน

ประเมินผล
1. สังเกตการตั้งใจฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
2. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย
3. สังเกตการมีความคิดและจินตนาการในการเคลื่อนไหว


กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและตอบคำถามครูได้
2. เด็กสนทนาร่วมกับครูและเพื่อนได้
3. เด็กสามารถบอกการเกิดรุ้งกินน้ำได้

เนื้อหา
การบอกการเกิดรุ้งกินน้ำ มี 7 สี ม่วง คราม ฟ้า เขียว เหลือง แสด แดง

กิจกรรม
ขั้นนำ
1. ครูทายปริศนาคำทาย อะไรเอ่ย มีหลายสี อยู่บนท้องฟ้า เกิดหลังจากฝนตก ( รุ้งกินน้ำ )

ขั้นสอน
1. ครูนำภาพรุ้งกินน้ำมาสนทนากับเด็ก
“ใครทราบบ้างว่าหลังจากฝนตกจะเกิดอะไรขึ้น”
“รุ้งกินน้ำมีกี่สี มีสีอะไรบ้าง”
2. ครูให้เด็กออกมาเรียงลำดับสีของรุ้งกินน้ำ

ขั้นสรุป
เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงการเกิดรุ้งกินน้ำและสีของรุ้งกินน้ำ

สื่อการเรียน
ภาพรุ้งกินน้ำ

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและตอบคำถามครู
2. สังเกตการสนทนาร่วมกับครูและเพื่อน
3. สังเกตการบอกการเกิดรุ้งกินน้ำได้

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำได้
2. เด็กเลือกกิจกรรมตามความสนใจได้
3. เด็กปฏิบัติตามความสนใจได้
4. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการได้
5. เด็กช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่

เนื้อหา
1. ปั้นแป้งโด 2. วาดภาพสีเทียน 3. โรยเกลือสี 4. วาดภาพสีน้ำ 5. ร้อยลูกปัด

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตวิธีการทำกิจกรรมใหม่ คือ โรยเกลือสี
2. ครูและเด็กร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการทำกิจกรรม
3. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่เลือก
5. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. แป้งโด 2. แผ่นรองแป้งโด 3. กระดาษ A4 4. สีเทียน 5. กาว,ที่ทากาว
6. ผ้าเช็ดมือ 7. ผ้ากันเปื้อน 8. ลูกปัด 9. สีน้ำ 10. เกลือสี

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ
2. สังเกตการเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
3. สังเกตการปฏิบัติตามความสนใจ
4. สังเกตการเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟังตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
5. สังเกตการช่วยกันทำความสะอาดอุปกรณ์และเก็บของเข้าที่

กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

เนื้อหา
1. มุมบล็อก 2. มุมดนตรี 3. มุมหนังสือ 4. มุมวิทยาศาสตร์ 5. มุมตุ๊กตา

กิจกรรม
1. ครูแนะนำมุมพร้อมทั้งอธิบายวิธีการใช้สื่ออุปกรณ์
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการเล่น
3. เด็กเลือกและทำกิจกรรมในมุมเสรีที่เลือก
4. ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
5. เด็กๆ ช่วยกันเก็บอุปกรณ์เข้าที่

สื่อการเรียน
อุปกรณ์ต่างๆ ในมุมเสรี

ประเมินผล
1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เด็กบอกข้อตกลงในการเล่นเกมเดินท่าทางของสัตว์ได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเกมเดินท่าทางของสัตว์
3. เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. เด็กตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง

เนื้อหา
การเล่นเกม เดินท่าทางของสัตว์

กิจกรรม
1. เด็กเตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่น เกม เดินท่าทางของสัตว์
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการเล่น เกม เดินท่าทางของสัตว์
3. เด็กเล่นเกม เดินท่าทางของสัตว์
4. เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังจากเล่นเกม เดินท่าทางของสัตว์

สื่อการเรียน
-

ประเมินผล
1. สังเกตการณ์บอกข้อตกลงในการเล่นเกม เดินท่าทางของสัตว์
2. สังเกตการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่น เกม เดินท่าทางของสัตว์
3. สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. สังเกตการตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง


กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1. เด็กตั้งใจฟังคำแนะนำในการเล่นเกมได้
2. เด็กเล่นร่วมกับผู้อื่นได้
3. เด็กสังเกต จำแนก เปรียบเทียบได้
4. เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5. เด็กสามารถแยกรูปทรงที่ต่างกันได้
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เกม ร้อยเชือก

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตการเล่นเกม ร้อยเชือก
2. แบ่งกลุ่มเด็กตามความสนใจ
3. เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกม ร้อยเชือก และเกมที่เคยเล่นแล้ว
4. เด็กตรวจสอบความถูกต้องและผลัดเปลี่ยนกันเล่นเกม
5. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. เกม ร้อยเชือก
2. เกมที่เคยเล่นแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการตั้งใจฟังคำแนะนำในการเล่นเกม
2. สังเกตการเล่นร่วมกับผู้อื่น
3. สังเกตการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบ
4. สังเกตการรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5. สังเกตการแยกรูปทรงที่ต่างกัน
6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่
No comments: