Tuesday, October 21, 2008

หน่วยการเรียน เรื่อง ผลไม้ วันที่ 8 กันยายน-12 กันยายน 2551

ภาพที่ 1 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ครูนำกล่องผลไม้มาให้เด็กคลำและทายดูว่า ผลไม้ที่อยู่ในกล่องคือผลไม้อะไร

ภาพที่ 2 น้องฟิวส์คลำของที่อยู่ในกล่อง และบอกว่า มันกลมๆ และแข็งภาพที่ 3 ครูนำนำผลไม้มาให้เด็กชิมและให้เด็กทายว่าคือนำผลไม้อะไร เด็กตอบว่า มันมีรสหวาน บางคนบอกไม่อร่อย บางคนบอกว่าอร่อย เด็กทุกคนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
ภาพที่ 4 ครูนำเปลือกผลไม้ใส่กล่องปิดฝา แล้วให้เด็กลองดม และทายว่าคือเปลือกของผลไม้อะไร เด็กทุกคนตอบว่า เป็นเปลือกของผลไม้
ภาพที่ 5 การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ คือ การพิมพ์ภาพด้วยเปลือกเงาะ เด็กทุกคนตั้งใจทำผลงานของตนเอง

ผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง ผลไม้

วันที่ 1 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1. เด็กสามารถเคลื่อนไหวประกอบการยืนโดยที่ไม่ซ้ำกันได้
2. เด็กฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
3. เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย

เนื้อหา
1. การเคลื่อนไหวประกอบการยืน หมายถึง การเคาะแทมโบรินให้เด็กทำท่าทางไปรอบ ๆ ห้องเมื่อได้ยินสัญญาณให้หยุดให้เด็กยืนในที่ไม่ซ้ำกับเพื่อน

กิจกรรม
1. เด็กปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยการ
เคาะ 1 ครั้ง กระโดด
เคาะ 2 ครั้ง สลัดมือ
เคาะ 3 ครั้ง หมุนตัว
2. เด็กเคลื่อนไหวตามจังหวะการเคาะของครู
3. เด็กเคลื่อนไหวประกอบการยืน โดยให้เคลื่อนไหวไปรอบๆ ห้อง เคาะ 2 ครั้งให้หยุด ยืนในท่าที่ไม่ซ้ำกับเพื่อน
4. เด็กหยุดพักผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

สื่อการเรียน
1. เครื่องกำกับจังหวะ แทมโบรีน

ประเมินผล
1. สังเกตการเคลื่อนไหวประกอบการยืนโดยที่ไม่ซ้ำกัน
2. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
3. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย

วันที่ 1 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1. เด็กสามารถบอกชื่อผลไม้ชนิดต่างๆที่เด็กรู้จักได้
2. เด็กฟังและตอบคำถามของครูได้
3. เด็กสนทนาโต้ตอบร่วมกับเพื่อนและครูได้

เนื้อหา
ชื่อผลไม้ มังคุด ละมุด ลำไย เงาะ องุ่น มะม่วง มะพร้าว ทุเรียน เป็นต้น

กิจกรรม
ขั้นนำ
1. ครูนำปริศนาคำทาย ผลไม้อะไรเอ่ยที่กลมๆ มีสีเขียว สีเหลืองด้วย บางลูกก็เปรี้ยว บางลูกก็หวาน ( ส้ม )

ขั้นสอน
1. ครูและเด็กสนทนาถึงชื่อของผลไม้แต่ละชนิด
“นอกจากส้มแล้วเด็กๆ รู้จักผลไม้อะไรอีก”
2. ครูให้เด็กบอกชื่อผลไม้ที่เด็กๆ รู้จักคนละ 1 ชื่อ

ขั้นสรุป
เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงชื่อของผลไม้โดยให้ออกมาหยิบและบอกชื่อผลไม่ให้ถูกต้อง

สื่อการเรียน
1. ปริศนาคำทาย
2. ภาพผลไม้
3. ส้ม ( ของจริง)

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกชื่อผลไม้ชนิดต่างๆที่เด็กรู้จัก
2. สังเกตการฟังและตอบคำถามของครู
3. สังเกตการสนทนาโต้ตอบร่วมกับเพื่อนและครู


วันที่ 1 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1. เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามความคิดของตนเองได้
2. เด็กสามารถพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่โดยกิจกรรมการ ปะติดเศษดินสอ
3. เด็กเลือกและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กเล่าผลงานตามความคิดและจินตนาการได้
5. เด็กเก็บของเข้าที่

เนื้อหา
ความคิดริเริ่มในการสร้างผลงานที่แปลกใหม่ จากการปะติดเศษดินสอ

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตวิธีการทำกิจกรรมใหม่ คือ การปะติดเศษดินสอ
2. ครูและเด็กร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการทำกิจกรรม
3. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่เลือก
5. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
6. เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์เข้าที่

สื่อการเรียน
1. การปะติดเศษดินสอ2. ปั้นแป้งโด
3. เป่าสี
4. ร้อยลูกปัด
5. วาดภาพสีเทียน

ประเมินผล
1. สังเกตการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามความคิดของตนเอง
2. สังเกตการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยกิจกรรมการปะติดเศษดินสอ
3. สังเกตการเลือกและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4. สังเกตการเล่าผลงานตามความคิดและจินตนาการได้
5. สังเกตการเก็บของเข้าที่

วันที่ 1 กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

เนื้อหา
1. มุมผลไม้ เนื้อหาที่ต้องการ ผลไม้จำลอง ผลไม้ของจริง
2. มุมบทบาทสมมติ เพิ่ม รถเข็นขายผลไม้

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการเล่น
- ไม่ส่งเสียงดัง

- เล่นเสร็จเก็บของเข้าที่
- แบ่งปันสิ่งของ
2. เด็กเลือกและทำกิจกรรมในมุมเสรีที่เลือก
3. ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
4. เด็กๆ ช่วยกันเก็บอุปกรณ์เข้าที่

สื่อการเรียน
1. มุมวิทยาศาสตร์2. มุมหนังสือ
3. มุมตุ๊กตา
4. มุมดนตรี
5. มุมบล็อก
6. มุมผลไม้

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์
2. สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


วันที่ 1 กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์

1. เด็กบอกข้อตกลงในการเล่นห้องนิ่มได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นห้องนิ่ม
3. เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. เด็กตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง

เนื้อหา
1. พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ แขน ขา มือ ในการเล่นห้องนิ่ม
2. พัฒนาทางด้านอารมณ์ โดยเด็กเล่นร่วมกับเพื่อนและมีความสุขในการทำกิจกรรม

กิจกรรม
1. เด็กเตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นห้องนิ่ม
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการห้องนิ่ม
3. เด็กเล่นและทำกิจกรรมในห้องนิ่ม
4. เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังจากเล่น

สื่อการเรียน
ห้องนิ่ม

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกข้อตกลงในการเล่นห้องนิ่ม
2. สังเกตการ ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นห้องนิ่ม
3. สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. สังเกตการตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง

วันที่ 1 กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1. เด็กตั้งใจฟังคำแนะนำในการเล่นเกมได้
2. เด็กสามารถเล่นเกมใหม่คือ เกม จับคู่ภาพให้สมบูรณ์
3. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลง
4. เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เกม จับคู่ภาพให้สมบูรณ์

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตการเล่นเกม จับคู่ภาพให้สมบูรณ์
2. แบ่งกลุ่มเด็กตามความสนใจ
3. เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกม จับคู่ภาพให้สมบูรณ์ และเกมที่เคยเล่นแล้ว
4. เด็กตรวจสอบความถูกต้องและผลัดเปลี่ยนกันเล่นเกม
5. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. เกม จับคู่ภาพให้สมบูรณ์
2. เกมที่เคยเล่นแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการตั้งใจฟังคำแนะนำในการเล่นเกม
2. สังเกตการเล่นเกมใหม่คือ เกม จับคู่ภาพให้สมบูรณ์
3. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
4. สังเกตการรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


แผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง ผลไม้ วันที่ 2

วันที่ 2 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์

1. เด็กสามารถเคลื่อนไหวการจับกลุ่มตามรูป สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลมได้
2. เด็กฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
3. เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย

เนื้อหา
การเคลื่อนไหวจัดกลุ่มรูป สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม หมายถึง เด็กเคลื่อนไหวไปรอบๆห้องจากนั้นครูให้สัญญาณให้เด็กวิ่งเข้าไปอยู่ในรูปทรงต่างๆที่กำหนดให้

กิจกรรม
1. เด็กปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยการเคลื่อนไหวไปรอบๆ ห้องตามจังหวะ ช้า เร็ว เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดการเคลื่อนไหวทันที
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง
- ไม่ส่งเสียงดัง
- ไม่แกล้งเพื่อน
3. เด็กเคลื่อนไหวจัดกลุ่มตามรูป สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม ไปตามจังหวะการเคาะของครู
4. เด็กหยุดพักผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

สื่อการเรียน
1. เครื่องกำกับจังหวะ กลอง

ประเมินผล
1. สังเกตการเคลื่อนไหวการจับกลุ่มตามรูป สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม
2. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
3. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย


วันที่ 2 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์

1. เด็กสามารถบอกรูปร่างลักษณะของเงาะ ส้ม ฝรั่งได้
2. เด็กฟังและตอบคำถามของครูได้
3. เด็กสนทนาโต้ตอบร่วมกับเพื่อนและครูได้

เนื้อหา
รูปร่างลักษณะของเงาะ มีขน เปลือกหนา มีสีแดง เนื้อข้างในมีสีขาว ส้ม เปลือกมีทั้งสีเขียวและสีเหลือง ลูกกลม เนื้อข้างในเป็น กลีบ มีสีเหลืองอ่อน ส่วน ฝรั่ง มีลักษณะเป็นทรงกรม บางลูกก็จะมีผิวขรุขระ เปลือกมีสีเขียวอ่อน เนื้อข้างในมีสีขาว

กิจกรรม
ขั้นนำ
1. ครูนำกล่องมาให้เด็กสัมผัสผลไม้ โดยการสุ่มเด็ก
2. ให้เด็กทายว่าเป็นผลไม้อะไร

ขั้นสอน
1. ครูนำผลไม้ของจริงมาสนทนากับเด็ก
“ผลไม้ที่เด็กๆ เห็น คือผลไม้อะไร”
“มีรูปร่างลักษณะอย่างไร”
“ผลไม้ทั้ง 3 ชนิดเหมือนหรือต่างกันตรงไหน”
2. ครูให้เด็กสัมผัสผลไม้ทั้ง 3 ชนิด และให้บอกลักษณะสิ่งที่ได้สัมผัส

ขั้นสรุป
เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงรูปร่างลักษณะของผลไม้

สื่อการเรียน
1. เงาะ
2. ส้ม
3. ฝรั่ง

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกรูปร่างลักษณะของเงาะ ส้ม ฝรั่ง
2. สังเกตการฟังและตอบคำถามของครู
3. สังเกตการสนทนาโต้ตอบร่วมกับเพื่อนและครู


วันที่ 2 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
จุดประสงค์

1. เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามความคิดของตนเองได้
2. เด็กสามารถพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่โดยกิจกรรมการ การสลัดสีด้วยแปรงสีฟัน
3. เด็กเลือกและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กเล่าผลงานตามความคิดและจินตนาการได้
5. เด็กเก็บของเข้าที่

เนื้อหา
ความคิดริเริ่มในการสร้างผลงานที่แปลกใหม่ จากการสลัดสีด้วยแปรงสีฟัน

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตวิธีการทำกิจกรรมใหม่ คือ การสลัดสีด้วยแปรงสีฟัน
2. ครูและเด็กร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการทำกิจกรรม
3. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่เลือก
5. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
6. เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์เข้าที่

สื่อการเรียน
1. การสลัดสีด้วยแปรงสีฟัน 2. ปั้นแป้งโด 3. ฉีกปะกระดาษ 4. ร้อยลูกปัด
5. วาดภาพสีเทียน

ประเมินผล
1. สังเกตการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามความคิดของตนเอง
2. สังเกตการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยกิจกรรมการสลัดสีด้วยแปรงสีฟัน
3. สังเกตการเลือกและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4. สังเกตการเล่าผลงานตามความคิดและจินตนาการได้
5. สังเกตการเก็บของเข้าที่


วันที่ 2 กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

เนื้อหา
1. มุมผลไม้ เนื้อหาที่ต้องการ ผลไม้จำลอง ผลไม้ของจริง
2. มุมบทบาทสมมติ เพิ่ม รถเข็นขายผลไม้

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการเล่น
- ไม่ส่งเสียงดัง - เล่นเสร็จเก็บของเข้าที่
- แบ่งปันสิ่งของ
2. เด็กเลือกและทำกิจกรรมในมุมเสรีที่เลือก
3. ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
4. เด็กๆ ช่วยกันเก็บอุปกรณ์เข้าที่

สื่อการเรียน
1. มุมวิทยาศาสตร์
2. มุมหนังสือ
3. มุมตุ๊กตา
4. มุมดนตรี
5. มุมบล็อก
6. มุมผลไม้

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์
2. สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


วันที่ 2 กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เด็กบอกข้อตกลงในการเล่นเกม เก็บผลไม้ได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเกม เก็บผลไม้
3. เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. เด็กตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง

เนื้อหา
1. พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ แขน ขา มือ ในการเล่นเกม เก็บผลไม้
2. พัฒนาทางด้านอารมณ์ โดยเด็กเล่นร่วมกับเพื่อนและมีความสุขในการทำกิจกรรม

กิจกรรม
1. เด็กเตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นเกม เก็บผลไม้
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการเกม เก็บผลไม้
3. เด็กเล่นเกม เก็บผลไม้
4. เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังจากเล่นเกม เก็บผลไม้

สื่อการเรียน
เกม เก็บผลไม้

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกข้อตกลงในการเล่นเกม เก็บผลไม้
2. สังเกตการ ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเกม เก็บผลไม้
3. สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. สังเกตการตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง


วันที่ 2 กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์

1. เด็กตั้งใจฟังคำแนะนำในการเล่นเกมได้
2. เด็กสามารถเล่นเกมใหม่คือ เกม โดมิโนภาพ-ภาพ
3. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลง
4. เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เกม โดมิโนภาพ-ภาพ

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตการเล่นเกมโดมิโนภาพ-ภาพ
2. แบ่งกลุ่มเด็กตามความสนใจ
3. เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกม โดมิโนภาพ-ภาพ และเกมที่เคยเล่นแล้ว
4. เด็กตรวจสอบความถูกต้องและผลัดเปลี่ยนกันเล่นเกม
5. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. เกม โดมิโนภาพ-ภาพ
2. เกมที่เคยเล่นแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการตั้งใจฟังคำแนะนำในการเล่นเกม
2. สังเกตการเล่นเกมใหม่คือ เกม โดมิโนภาพ-ภาพ
3. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
4. สังเกตการรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


แผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง ผลไม้ วันที่ 3

วันที่ 3 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1. เด็กสามารถเคลื่อนไหวประกอบภาพผลไม้ได้
2. เด็กฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
3. เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย

เนื้อหา
1. การเคลื่อนไหวประกอบภาพผลไม้ หมายถึง เคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมกับภาพ เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดจากครู ให้เด็กจับคู่ภาพที่เหมือน

กิจกรรม
1. เด็กปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยการเคลื่อนไหวไปรอบๆ ห้องตามจังหวะ ช้า เร็ว เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดการเคลื่อนไหวทันที
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง
- ไม่ส่งเสียงดัง - ไม่แกล้งเพื่อน - ไม่ชนเพื่อน
3. ครูแจกภาพผลไม้ให้คนละ 1 ภาพ จากนั้นให้เคลื่อนไหวประกอบภาพผลไม้
4. เด็กหยุดพักผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

สื่อการเรียน
1. เครื่องกำกับจังหวะ กลอง 2. ภาพผลไม้

ประเมินผล
1. สังเกตการเคลื่อนไหวประกอบภาพผลไม้
2. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
3. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย


วันที่ 3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1. เด็กสามารถดมกลิ่นผลไม้และบอกชื่อได้
2. เด็กสามารถชิมรสและบอกชื่อผลไม้ที่ให้ชิมได้
3. เด็กฟังและตอบคำถามของครูได้
4. เด็กแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น

เนื้อหา
การชิมรสและการดมกลิ่นของผลไม้

กิจกรรม
ขั้นนำ

1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง แตงโม พร้อมทั้งทำท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ
2. เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงเนื้อเพลง

ขั้นสอน
1. ครูนำผลไม้ใส่กล่องให้เด็กดมกลิ่น
“สิ่งที่ได้ดมไปมีกลิ่นเป็นอย่างไร”
“ใครทราบบ้างว่าสิ่งที่ดมไปแล้วมันคืออะไร” ( เปลือกส้ม )
2. จากนั้นให้เด็กชิมรสของนำผลไม้
“จากที่ได้ชิมไปแล้วเด็กๆคิกว่ามันคืออะไร”
“มีรสชาติเป็นอย่างไร”

ขั้นสรุป
เมื่อได้ชิมรสและดมกลิ่นแล้วให้เด็กไปหยิบภาพที่เหมือนกับน้ำผลไม้นี้

สื่อการเรียน
1. เพลง แตงโม 2. กล่องสำหรับดมกลิ่น 3. แก้วน้ำสำหรับชิมรสผลไม้

ประเมินผล
1. สังเกตการดมกลิ่นผลไม้และบอกชื่อได้
2. สังเกตการ ชิมรสและบอกชื่อผลไม้ที่ให้ชิมได้
3. สังเกตการฟังและตอบคำถามของครูได้
4. สังเกตการแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นวันที่ 3 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
จุดประสงค์
1. เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามความคิดของตนเองได้
2. เด็กสามารถพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่โดยกิจกรรมการ ภาพล่องหน
3. เด็กเลือกและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กเล่าผลงานตามความคิดและจินตนาการได้
5. เด็กเก็บของเข้าที่

เนื้อหา
ความคิดริเริ่มในการสร้างผลงานที่แปลกใหม่ จากการทำภาพล่องหน ความคิดยึดหยุ่น ในการมองภาพที่เด็กสร้างขึ้นมา

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตวิธีการทำกิจกรรมใหม่ คือ ภาพล่องหน
2. ครูและเด็กร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการทำกิจกรรม
3. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่เลือก
5. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
6. เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์เข้าที่

สื่อการเรียน
1. ภาพล่องหน


2. ปั้นแป้งโด


3. โรยเกลือสี
4. ร้อยลูกปัด
5. วาดภาพสีเทียน

ประเมินผล
1. สังเกตการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามความคิดของตนเอง
2. สังเกตการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยกิจกรรมการภาพล่องหน
3. สังเกตการเลือกและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4. สังเกตการณ์เล่าผลงานตามความคิดและจินตนาการได้
5. สังเกตการเก็บของเข้าที่


วันที่ 3 กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์

1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

เนื้อหา
1. มุมผลไม้ เนื้อหาที่ต้องการ ผลไม้จำลอง ผลไม้ของจริง
2. มุมบทบาทสมมติ เพิ่ม รถเข็นขายผลไม้

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการเล่น
- ไม่ส่งเสียงดัง - เล่นเสร็จเก็บของเข้าที่
- แบ่งปันสิ่งของ
2. เด็กเลือกและทำกิจกรรมในมุมเสรีที่เลือก
3. ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
4. เด็กๆ ช่วยกันเก็บอุปกรณ์เข้าที่

สื่อการเรียน
1. มุมวิทยาศาสตร์

2. มุมหนังสือ


3. มุมตุ๊กตา

4. มุมดนตรี

5. มุมบล็อก
6. มุมผลไม้

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์
2. สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


วันที่ 3 กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เด็กบอกข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนามได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
3. เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. เด็กตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง

เนื้อหา
1. พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ แขน ขา มือ ในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
2. พัฒนาทางด้านอารมณ์ โดยเด็กเล่นร่วมกับเพื่อนและมีความสุขในการทำกิจกรรม

กิจกรรม
1. เด็กเตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นเครื่องเล่นสนาม
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการเล่นเครื่องเล่นสนาม
3. เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม
4. เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังจากเล่นเครื่องเล่นสนาม

สื่อการเรียน
เครื่องเล่นสนาม

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
2. สังเกตการ ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
3. สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. สังเกตการตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง


วันที่ 3 กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1. เด็กตั้งใจฟังคำแนะนำในการเล่นเกมได้
2. เด็กสามารถเล่นเกมใหม่คือ เกม สังเกตรายละเอียดภาพ
3. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลง
4. เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เกม สังเกตรายละเอียดภาพ

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตการเล่นเกมสังเกตรายละเอียดภาพ
2. แบ่งกลุ่มเด็กตามความสนใจ
3. เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกม สังเกตรายละเอียดภาพ และเกมที่เคยเล่นแล้ว
4. เด็กตรวจสอบความถูกต้องและผลัดเปลี่ยนกันเล่นเกม
5. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. เกม สังเกตรายละเอียดภาพ
2. เกมที่เคยเล่นแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการตั้งใจฟังคำแนะนำในการเล่นเกม
2. สังเกตการเล่นเกมใหม่คือ เกม สังเกตรายละเอียดภาพ
3. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
4. สังเกตการรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่

แผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง ผลไม้ วันที่ 4

วันที่ 4 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1. เด็กสามารถเคลื่อนไหวประกอบภาพเชือกได้
2. เด็กฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
3. เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย

เนื้อหา
1. การเคลื่อนไหวประกอบเชือก หมายถึง การนำเชือกมาต่อเป็นรูปต่างๆ ตามจินตนาการ จะต่อคนเดียว สองคน หรือมากกว่านั้นก็ได้
2. จังหวะการเคาะของครู

กิจกรรม
1. เด็กปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานโดยการเคลื่อนไหวไปรอบๆ ห้องตามจังหวะ ช้า เร็ว เมื่อได้ยินสัญญาณหยุดให้หยุดการเคลื่อนไหวทันที
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง
- ไม่ส่งเสียงดัง - ไม่แกล้งเพื่อน - ไม่ชนเพื่อน
3. เด็กเคลื่อนไหวประกอบเชือกตามจินตนาการ
4. เด็กหยุดพักผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

สื่อการเรียน
1. เครื่องกำกับจังหวะ กลอง
2. เชือก

ประเมินผล
1. สังเกตการเคลื่อนไหวประกอบภาพเชือก
2. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
3. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย


วันที่ 4 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์
1. เด็กสามารถบอกประโยชน์และโทษของผลไม้ได้
2. เด็กฟังและตอบคำถามของครูได้
3. เด็กแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น

เนื้อหา
ประโยชน์ของผลไม้ คือ มีวิตามินซี บางพันธ์ช่วยในการขับถ่าย เช่น มะละกอ ส้ม ส่วนโทษบางชนิดจะมีโทษ เช่น ลำไย ทานมากก็จะทำให้ร้อนใน

กิจกรรม
ขั้นนำ
1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง ผลไม้ไทย พร้อมทั้งทำท่าทางประกอบเพลง
2. เด็กและครูสนทนาถึงเนื้อเพลง
“มีผลไม้อะไรบ้าง”

ขั้นสอน
1. เด็กและครูสนทนาถึงประโยชน์และโทษของผลไม้
“ผลไม้อะไรบ้างที่มีประโยชน์”
“ผลไม้นั้นมีประโยชน์อย่างไร”
“ผลไม้อะไรที่ทำให้เป็นโทษ”
2. ครูให้เด็กออกมาหยิบภาพผลไม้ที่มีประโยชน์

ขั้นสรุป
เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงประโยชน์และโทษของผลไม้

สื่อการเรียน
1. เพลง ผลไม้ไทย
2. ภาพผลไม้

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกประโยชน์และโทษของผลไม้
2. สังเกตการฟังและตอบคำถามของครูได้
3. สังเกตการแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น

วันที่ 4 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
จุดประสงค์

1. เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามความคิดของตนเองได้
2. เด็กสามารถพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่โดยกิจกรรม กลิ้งกระป๋อง
3. เด็กเลือกและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กเล่าผลงานตามความคิดและจินตนาการได้
5. เด็กเก็บของเข้าที่

เนื้อหา
ความคิดริเริ่มในการสร้างผลงานที่แปลกใหม่ จากการกลิ้งกระป๋อง ความคิดยึดหยุ่น ในการมองภาพที่เด็กสร้างขึ้นมา

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตวิธีการทำกิจกรรมใหม่ คือ การกลิ้งกระป๋อง
2. ครูและเด็กร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการทำกิจกรรม
3. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่เลือก
5. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
6. เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์เข้าที่

สื่อการเรียน
1. การกลิ้งกระป๋อง
2. ปั้นแป้งโด
3. ปะ ติด กระดาษ
4. ร้อยลูกปัด
5. วาดภาพสีเทียน

ประเมินผล
1. สังเกตการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามความคิดของตนเอง
2. สังเกตการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่โดยกิจกรรมการกลิ้งกระป๋อง
3. สังเกตการเลือกและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4. สังเกตการณ์เล่าผลงานตามความคิดและจินตนาการได้
5. สังเกตการเก็บของเข้าที่

วันที่ 4 กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์

1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

เนื้อหา
1. มุมผลไม้ เนื้อหาที่ต้องการ ผลไม้จำลอง ผลไม้ของจริง
2. มุมบทบาทสมมติ เพิ่ม รถเข็นขายผลไม้

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการเล่น
- ไม่ส่งเสียงดัง - เล่นเสร็จเก็บของเข้าที่
- แบ่งปันสิ่งของ
2. เด็กเลือกและทำกิจกรรมในมุมเสรีที่เลือก
3. ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
4. เด็กๆ ช่วยกันเก็บอุปกรณ์เข้าที่

สื่อการเรียน
1. มุมวิทยาศาสตร์
2. มุมหนังสือ
3. มุมตุ๊กตา
4. มุมดนตรี
5. มุมบล็อก
6. มุมผลไม้

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์
2. สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่

วันที่ 4 กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เด็กบอกข้อตกลงในการเล่นเกม ส่งบอลใต้ขาได้
2. เด็กใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเกม ส่งบอลใต้ขา
3. เด็กเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. เด็กตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง

เนื้อหา
1. พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ แขน ขา มือ ในการเกมส่งบอลใต้ขา
2. พัฒนาทางด้านอารมณ์ โดยเด็กเล่นร่วมกับเพื่อนและมีความสุขในการทำกิจกรรม

กิจกรรม
1. เด็กเตรียมอบอุ่นร่างกายก่อนการเล่นเกมส่งบอลใต้ขา
2. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการเล่นเกมส่งบอลใต้ขา
3. ครูอธิบายและสาธิตวิธีการเล่นเกม ส่งบอลใต้ขา
4. เด็กเล่นเกมส่งบอลใต้ขา
5. เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังจากเล่นเครื่องเล่นสนาม

สื่อการเรียน
เกม ส่งบอลใต้ขา

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกข้อตกลงในการเล่นเกมส่งบอลใต้ขา
2. สังเกตการ ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และเล็กในการเล่นเกมส่งบอลใต้ขา
3. สังเกตการเรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
4. สังเกตการตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง


วันที่ 4 กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1. เด็กตั้งใจฟังคำแนะนำในการเล่นเกมได้
2. เด็กสามารถเล่นเกมใหม่คือ เกม จิกร์ซอ
3. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลง
4. เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เกม จิกร์ซอ

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตการเล่นเกม จิกร์ซอ
2. แบ่งกลุ่มเด็กตามความสนใจ
3. เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกม จิกร์ซอ และเกมที่เคยเล่นแล้ว
4. เด็กตรวจสอบความถูกต้องและผลัดเปลี่ยนกันเล่นเกม
5. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. เกม จิกร์ซอ
2. เกมที่เคยเล่นแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการตั้งใจฟังคำแนะนำในการเล่นเกม
2. สังเกตการเล่นเกมใหม่คือ เกม จิกร์ซอ
3. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
4. สังเกตการณ์รู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


แผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง ผลไม้ วันที่ 5

วันที่ 5 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จุดประสงค์
1. เด็กสามารถเคลื่อนไหวประกอบการนั่งโดยที่นั่งในท่าที่ไม่ซ้ำกับเพื่อน
2. เด็กฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้
3. เด็กเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย

เนื้อหา
1. การเคลื่อนไหวประกอบการนั่ง หมายถึง เด็กเคลื่อนไหวไปรอบๆ ห้อง เมื่อได้ยินสัญญาณ ให้เด็กนั่งลงในท่าที่ไม่ซ้ำกัน

กิจกรรม
1. เด็กปฏิบัติกิจกรรมเคลื่อนไหวพื้นฐานโดย
เคาะ 1 ครั้ง ให้เด็ก กระโดด
เคาะ 2 ครั้ง ให้เด็ก นั่ง
เคาะ 3 ครั้ง ให้เด็ก เดิน
2. เด็กเคลื่อนไหวซ้ำ 2-3 ครั้ง
3. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลง
- ไม่ส่งเสียงดัง - ไม่แกล้งเพื่อน - ไม่ชนเพื่อน
4. เด็กเคลื่อนไหวประกอบการนั่ง โดยให้เคลื่อนไหวไปรอบๆ ห้อง เมื่อได้ยินสัญญาณให้เด็กหยุดการเคลื่อนไหวและนั่งในท่าที่ไม่ซ้ำกัน
5. เด็กหยุดพักผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

สื่อการเรียน
1. เครื่องกำกับจังหวะ กลอง

ประเมินผล
1. สังเกตการเคลื่อนไหวประกอบการนั่งโดยที่นั่งในท่าที่ไม่ซ้ำกับเพื่อน
2. สังเกตการฟังและปฏิบัติตามสัญญาณ
3. สังเกตการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย


วันที่ 5 กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จุดประสงค์

1. เด็กสามารถบอกการนำผลไม้ไปแปรรูปเป็นอาหารได้
2. เด็กฟังและตอบคำถามของครูได้
3. เด็กแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น

เนื้อหา
การนำผลไม้ไปแปรรูปเป็นอาหาร ได้แก่ กล้วย นำมาทำเป็น กล้วยตาก กล้วยอบน้ำผึ้ง กล้วยกวน เป็นต้น

กิจกรรม
ขั้นนำ

1. เด็กและครูร่วมกันร้องเพลง ผลไม้ไทย พร้อมทั้งทำท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ
ขั้นสอน
1. เด็กและครูร่วมกันสนทนาถึงการนำผลไม้ไปแปรรูปเป็นอาหาร
“ใครทราบบ้างว่าผลไม้นอกจากรับประทานแล้วสามารถนำไปทำอะไรได้อีก”
2. ให้เด็กบอกชื่อผลไม้การนำไปแปรรูปอาหาร

ขั้นสรุป
เด็กและครูร่วมกันสรุปถึงการนำผลไม้ไปแปรรูปอาหาร

สื่อการเรียน
1. เพลง ผลไม้ไทย
2. กล้วยกวน
3. กล้วยอบน้ำผึ้ง

ประเมินผล
1. สังเกตการบอกถึงการนำผลไม้ไปแปรรูปเป็นอาหาร
2. สังเกตการฟังและตอบคำถามของครูได้
3. สังเกตการแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น


วันที่ 5 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
จุดประสงค์

1. เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามความคิดของตนเองได้
2. เด็กสามารถพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่โดยกิจกรรมการ กลิ้งสีด้วยลูกแก้ว
3. เด็กเลือกและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กเล่าผลงานตามความคิดและจินตนาการได้
5. เด็กเก็บของเข้าที่

เนื้อหา
ความคิดริเริ่มในการสร้างผลงานที่แปลกใหม่ จากการกลิ้งสีด้วยลูกแก้ว ความคิดยึดหยุ่น ในการมองภาพที่เด็กสร้างขึ้นมา

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตวิธีการทำกิจกรรมใหม่ คือ กลิ้งสีด้วยลูกแก้ว
2. ครูและเด็กร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการทำกิจกรรม
3. เด็กเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ
4. เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามที่เลือก
5. เด็กเล่าผลงานให้เพื่อนและครูฟัง
6. เด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์เข้าที่

สื่อการเรียน
1. กลิ้งสีด้วยลูกแก้ว
2. ปั้นแป้งโด
3. ปะติดกระดาษ
4. ร้อยลูกปัด
5. วาดภาพสีเทียน

ประเมินผล
1. สังเกตการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามความคิดของตนเอง
2. สังเกตการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กโดยกิจกรรมการภาพล่องหน
3. สังเกตการเลือกและลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ
4. สังเกตการณ์เล่าผลงานตามความคิดและจินตนาการได้
5. สังเกตการเก็บของเข้าที่

วันที่ 5 กิจกรรมเสรี
จุดประสงค์
1. เด็กฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์ได้
2. เด็กเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. เด็กสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
6. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

เนื้อหา
1. มุมผลไม้ เนื้อหาที่ต้องการ ผลไม้จำลอง ผลไม้ของจริง
2. มุมบทบาทสมมติ เพิ่ม รถเข็นขายผลไม้

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการเล่น
- ไม่ส่งเสียงดัง - เล่นเสร็จเก็บของเข้าที่
- แบ่งปันสิ่งของ
2. เด็กเลือกและทำกิจกรรมในมุมเสรีที่เลือก
3. ครูให้สัญญาณเตือนให้เด็กเปลี่ยนมุม
4. เด็กๆ ช่วยกันเก็บอุปกรณ์เข้าที่

สื่อการเรียน
1. มุมวิทยาศาสตร์
2. มุมหนังสือ
3. มุมตุ๊กตา
4. มุมดนตรี
5. มุมบล็อก
6. มุมผลไม้

ประเมินผล
1. สังเกตการฟังและทำกิจกรรมในมุมประสบการณ์
2. สังเกตการเลือกเข้ามุมตามความสนใจ
3. สังเกตการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต สำรวจ
4. สังเกตการสนทนาโต้ตอบกับเพื่อน
5. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินสัญญาณเตือนให้เปลี่ยนมุม
6. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่


วันที่ 5 กิจกรรมกลางแจ้ง
จุดประสงค์
1. เด็กสามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว
2. เด็กมีความสุขในการทำกิจกรรมการเล่นห้องนิ่ม
3. เด็กสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้
4. เด็กสามารถทำความสะอาดร่างกายหลังจากการเล่นห้องนิ่ม

เนื้อหา
ห้องนิ่ม

กิจกรรม
1. เด็กและครูร่วมกันสร้างข้อตกลงก่อนการเล่น ห้องนิ่ม
2. เด็กเล่นห้องนิ่ม
3. ครูคอยดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
4. เด็กทำความสะอาดร่างกายหลังจากเล่นห้องนิ่ม


สื่อการเรียน
ห้องนิ่ม

ประเมินผล
1. สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว
2. สังเกตการมีความสุขในการทำกิจกรรมการเล่นห้องนิ่ม
3. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
4. สังเกตการทำความสะอาดร่างกายหลังจากการเล่นห้องนิ่ม


วันที่ 5 กิจกรรมเกมการศึกษา
จุดประสงค์
1. เด็กตั้งใจฟังคำแนะนำในการเล่นเกมได้
2. เด็กสามารถเล่นเกมใหม่คือ เกม จับคู่ภาพเหมือน
3. เด็กปฏิบัติตามข้อตกลง
4. เด็กรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้

เนื้อหา
เกม จับคู่ภาพเหมือน

กิจกรรม
1. ครูแนะนำและสาธิตการเล่นเกม จับคู่ภาพเหมือน
2. แบ่งกลุ่มเด็กตามความสนใจ
3. เด็กแต่ละกลุ่มเล่นเกม จับคู่ภาพเหมือน และเกมที่เคยเล่นแล้ว
4. เด็กตรวจสอบความถูกต้องและผลัดเปลี่ยนกันเล่นเกม
5. เด็กช่วยกันเก็บของเข้าที่

สื่อการเรียน
1. เกม จับคู่ภาพเหมือน
2. เกมที่เคยเล่นแล้ว

ประเมินผล
1. สังเกตการตั้งใจฟังคำแนะนำในการเล่นเกม
2. สังเกตการเล่นเกมใหม่คือ เกม จับคู่ภาพเหมือน
3. สังเกตการปฏิบัติตามข้อตกลง
4. สังเกตการรู้จักเอื้อเฟื้อและรอคอย
5. สังเกตการช่วยกันเก็บของเข้าที่

No comments: