Monday, October 20, 2008


ชื่อ : ปว.47018


การศึกษา : กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 5

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


ปัจจุบัน : กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ( Prof 104 )
โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

No comments: